Artikel 1. Definities

1. De gebruiker van deze voorwaarden: nextlevelamazon.com,  

2. Gegevens van de ondernemer c.q. gebruiker:  
De besloten vennootschap Next Level BV  
KVK: 77052129  
GevesIgd te Weert  
Kantoorhoudende te Stramproy (6039 AB) aan de Wilhelmastraat 27  

3. Klant: degene met wie nextlevelamazon.com een overeenkomst is aangegaan.

4. Partijen: nextlevelamazon.com en klant samen.

5. Consument: een klant die niet handelt in uitoefening van zijn handels-, bedrijf-, ambachts- of beroepsacIviteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens nextlevelamazon.com.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen die nextlevelamazon.com hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals: administraIekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die nextlevelamazon.com hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan nextlevelamazon.com te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die nextlevelamazon.com niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wetelijke regeling.

Artikel 4. Monsters/modellen

1. Indien de klant een monster of model van een product heeY ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5. Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is nextlevelamazon.com gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan nextlevelamazon.com.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag nextlevelamazon.com zijn verplichtigen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichIng heeft voldaan.

5. In geval van liquidaIe, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van nextlevelamazon.com op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door nextlevelamazon.com, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan nextlevelamazon.com te betalen.

7. Indien een klant ervoor kiest om de betalingsverplichting in maandelijkse termijnen te voldoen middels automatische incasso, dient de klant voldoende saldo op haar of zijn rekening te hebben. Indien de betaling mislukt wegens een tekort aan saldo, het storneren of elk andere reden, dan wordt de hoofdsom in zijn geheel in één keer opeisbaar zonder ingebrekestelling.

Artikel 6. Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is nextlevelamazon.com gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. nextlevelamazon.com roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan nextlevelamazon.com, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 7. Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
- de klant minder als 20% van de cursus heeft bekeken (gebaseerd op het aantal bekeken lessen);
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast het geen (opdracht tot) spoedreparaIe betreft;
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2. De bedenkIjd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen;
- zodra de consument bevesIgd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@nextlevelamazon.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van nextlevelamazon.com, nextlevelamazon.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan nextlevelamazon.com, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van nextlevelamazon.com indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal nextlevelamazon.com deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan nextlevelamazon.com heeft geretourneerd.

Artikel 8. Opschortingsrecht

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9. Retentierecht

1. nextlevelamazon.com kan een beroep doen op zijn retenIerecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien
van nextlevelamazon.com heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retenIerecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan nextlevelamazon.com.

3. nextlevelamazon.com is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 10. Verrekening

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan nextlevelamazon.com te verrekenen met een vordering op nextlevelamazon.com.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. nextlevelamazon.com blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichIngen ten aanzien van nextlevelamazon.com op grond van wat voor met nextlevelamazon.com gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan nextlevelamazon.com zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien nextlevelamazon.com een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft nextlevelamazon.com het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12. Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij nextlevelamazon.com, tenzij parIjen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op Ijd worden voldaan, heeft nextlevelamazon.com het recht om zijn verplichIngen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan nextlevelamazon.com kan tegenwerpen.

Artikel 13. Levertijd

1. De door nextlevelamazon.com opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevesIging) heeft gekregen van nextlevelamazon.com.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij nextlevelamazon.com niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14. Feitelijke levering
1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15. Transportkosten
1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16. Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan nextlevelamazon.com niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan nextlevelamazon.com, bij gebreke waarvan nextlevelamazon.com niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 17. Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 18. Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, construcIe of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalaIgheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch
en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 19. Vrijwaring
1. De klant vrijwaart nextlevelamazon.com tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door nextlevelamazon.com geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20. Klachten
1. De klant dient een door nextlevelamazon.com geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant nextlevelamazon.com daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen nextlevelamazon.com uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat nextlevelamazon.com in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeY op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat nextlevelamazon.com gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21. Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan nextlevelamazon.com.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling nextlevelamazon.com ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 22. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1. Als nextlevelamazon.com een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan nextlevelamazon.com verschuldigd zijn.

Artikel 22. Aansprakelijkheid nextlevelamazon.com
1. nextlevelamazon.com is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien nextlevelamazon.com aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. nextlevelamazon.com is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien nextlevelamazon.com aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicaIef en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorIng van enige verplichIng.

Artikel 23. Vervaltermijn
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van nextlevelamazon.com vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in arIkel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24. Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer nextlevelamazon.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichIngen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichIngen door nextlevelamazon.com niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat nextlevelamazon.com in verzuim is.

3. nextlevelamazon.com heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien nextlevelamazon.com kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichIngen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 25. Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in arIkel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van nextlevelamazon.com in de nakoming van enige verplichIng ten aanzien van de klant niet aan nextlevelamazon.com kan worden toegerekend in een van de wil van nextlevelamazon.com onajankelijke situaIe, waardoor de nakoming van zijn verplichIngen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichIngen in redelijkheid niet van nextlevelamazon.com kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaIe worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaIes en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituaIe voordoet waardoor nextlevelamazon.com 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat nextlevelamazon.com er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituaIe tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. nextlevelamazon.com is in een overmachtsituaIe geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 26. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 27. Wijziging algemene voorwaarden
1. nextlevelamazon.com is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal nextlevelamazon.com zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 28. Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van nextlevelamazon.com.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 29. Gevolgen nietigheid of verniegbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nieIg of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat nextlevelamazon.com bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen parIjen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar nextlevelamazon.com is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Contact opnemen
Cookies op Next Level Amazon. Next Level Amazon gebruikt zowel functionele als analytische cookies. Hierdoor kan de website goed functioneren en worden bezoeken op de website goed gemeten. Daarnaast kunnen er marketingcookies worden geplaatst als je deze accepteert. Met marketingcookies kunnen wij de ervaring op onze website persoonlijker en meer gestroomlijnd maken. We kunnen je namelijk nuttige advertenties laten zien en zo je ervaring persoonlijker maken. Meer informatie? Lees hier alles in ons cookiebeleid. Liever toch geen marketingcookies? Dan kun je deze hier weigeren. We plaatsen dan enkel het standaardpakket van functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen op de voorkeuren pagina. Cookies accepteren
Cookie